Podmínky používaní e-Account

1. Úvodní ustanovení

1.1 Vymezení pojmů – pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto obchodních podmínkách následující význam:
1.1.1 DC je Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, jednající prostřednictvím pobočky Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064. OP jsou tyto obchodní podmínky pro používání služby e-Account.
1.1.2 OP jsou speciální obchodní podmínky ke Smlouvě o vydání platební karty Diners Club / Deponovaného účtu Diners Club. OP upravují právní vztahy Držitele a DC při poskytování služby e-Account, které nejsou upraveny ve Smlouvě.
1.1.3 Smlouva je smlouva o vydání platební karty/deponovaného účtu uzavřená mezi DC a Držitelem. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, dle zák. č. 284/2009 Sb., zákon o platebním styku, se jedná o rámcovou smlouvu o platebních službách dle ust. § 74.
1.1.4 VOP jsou všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet Diners Club, které v souladu s ust.§ 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tvoří společně se Žádostí o vydání karty a Sazebníkem poplatků Smlouvu o vydání platební karty. Smlouva může být doplněna rámcovou smlouvou pro vydávání platebních karet.
1.1.5 ROP jsou revolvingové obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet Diners Club, které v souladu s ust.§ 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tvoří společně se Žádostí o vydání karty a Sazebníkem poplatků Smlouvu o vydání platební karty. Smlouva může být doplněna rámcovou smlouvou pro vydávání platebních karet.
1.1.6 Autorizační údaje – údaje, které Držitel používá k identifikaci při přístupu ke službě e-Account, Autorizačními údaji jsou: uživatelské jméno a heslo, které si Držitel zvolí při registraci
1.1.7 Internet – propojený systém počítačových sítí, který spojuje počítače prostřednictvím  protokolu TCP/IP.
1.1.8 Držitel karty (Držitel) je osoba, se kterou DC uzavřela Smlouvu o vydání platební karty/deponovaného účtu, a která je oprávněná užívat službu e-Account.
1.1.9 Služba e-Account – elektronická služba a trvalý nosič dat, prostřednictvím kterého má Držitel přístup ke smluvní dokumentaci Smlouvy a k údajům o aktuálních realizovaných Transakcích a k vyúčtování Transakcí ve formě elektronických výpisů vyhotovených DC obsahujících seznam Transakcí provedených Kartou v příslušném Zúčtovacím období včetně veškerých poplatků, úroků z prodlení a/nebo jiných pohledávek DC za Držitelem.Prostřednictvím Služby e-Account má Držitel dále přístup k dalším údajům v rámci služeb spojených s Kartou.
1.1.10 Soubor údajů – veškeré informace uvedené v rámci Služby e-Account
1.2 Pojmy, které nejsou definované v těchto OP, mají význam uvedený ve Smlouvě nebo VOP/ROP, případně pojmy definované ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání služeb poskytovaných prostřednictvím www.eLounge.cz (dále jen “Podmínky eLounge.cz”) Na práva a povinnosti DC a Držitele v souvislosti využíváním služby eAccount, které nejsou upraveny v těchto OP eAccount se vztahují ustanovení Podmínek eLounge.cz, a také příslušná ustanovení VOP, ROP a Žádosti.

2. Všeobecná ustanovení

2.1 DC poskytuje Službu e-Account Držitelům bezplatně v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě, těchto OP e-Account, Podmínkách eLounge.cz. Tato služba se poskytuje prostřednictvím šifrovaného přístupu SSL. Podmínkou používání Služby E-Account je instalace podporovaného internetového prohlížeče, kterými jsou Internet Explorer 5.5 (nebo vyšší verze), a kompatibilní prohlížeče, na koncovém zařízení, prostřednictvím kterého Držitel přistupuje k Internetu.
2.2 Předpokladem pro poskytování Služby e-Account je skutečnost, že s Držitelem karty je uzavřena platná a účinná Smlouva.

3. Vznik nároku na poskytování služby e-Account

3.1 Podmínkou pro vstup nebo využití Služby e-Account je registrace Držitele podle bodu 3. Podmínek eLounge.cz na www stránce https://www.elounge.cz/ nebo prostřednictvím stránky DC www.dinersclub.cz, kde je přesně popsaný způsob registrace (dále jen „Registrace“). Registrací přistupuje Držitel k těmto OP a akceptuje jejich ustanovení.
3.2 Při Registraci je Držitel povinný identifikovat se uvedením správných a úplných údajů, a to svého jména/firmy, čísla karty, kódu karty a data narození. Při Registraci si současně zvolí Autorizační údaje.

4. Používaní služby e-Account

4.1 Registrace opravňuje Držitele k přístupu a užívání Služby e-Account prostřednictvím sítě Internet bez ohledu na charakter koncového zařízení, kterým je Držitel připojen do sítě Internet v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 2.1 těchto OP eAccount.
4.2 Držitel získá přístup do Služby e-Account a k informacím zde uvedeným po zadaní Autorizačních údajů v příslušném formuláři na www stránce https://e-account.dinersclub.cz/ nebo prostřednictvím www stránky DC  https://www.elounge.cz/.
4.3 V rámci Služby e-Account má Držitel přístup ke Kartovému účtu Držitele s přehledem aktuálních zúčtovaných Transakcí, předchozích vyúčtování Transakcí formou Výpisů za předchozí Zúčtovací období a s dalšími aktuálními informacemi o službách DC.
4.4 Po uplynutí Zúčtovacího období vyhotoví DC Výpis, který v tištěné podobě odešle DC na adresu Držitele. Výpis v elektronické podobě umístí DC Držiteli do Služby E-Account. Držitel je povinen zkontrolovat Výpis bez zbytečného odkladu po jeho doručení a případné vady zúčtování Transakcí reklamovat bez zbytečného odkladu u DC.
4.5 V případě, že Držitel neobdrží do 10. dne od uplynutí Zúčtovacího období Výpis žádným ze shora uvedených způsobů, je povinen bezodkladně požádat DC o sdělení výše čerpání Limitu karty, tuto informaci poskytne DC Držiteli formou opakovaného Výpisu.
4.6 Aktuální realizované Transakce jsou uvedeny ve Službě e-Account  do 3 dnů od jejich zúčtování DC. Transakce jsou zúčtovány do 3 dnů od jejich realizace v případě realizace Transakce v České republice a do 30 dnů v případě realizace Transakce mimo území České republiky.Nezobrazení Transakce v Souboru údajů nemá žádný vliv na povinnost Uživatele služby zaplatit DC veškeré Transakce a jiné platby v rozsahu a za podmínek uvedených ve VOP a ROP.
4.7 Držitel je povinen zajistit ochranu svých Autorizačních údajů v rozsahu bezpečnostních opatření ke Kartě dle čl. 4. VOP/ROP a není oprávněn je sdělit jakékoliv třetí osobě. Při k požívání sítě Internet je Držitel povinen dodržovat zásady bezpečného zacházení  a při ukončení práce se službou e-Account je povinen se řádně odhlásit. DC nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním Služby e-Account Držitelem.
4.8 DC se zavazuje vynaložit maximální úsilí na zajištění nepřetržitého provozu Služby e-Account  a její funkčnosti. DC nenese odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout na základě skutečnosti, že  Služba e-Account  je dočasně nedostupná.
4.9 DC nenese odpovědnost za škodu způsobenou  nebo související  s chybami při přenosu dat, která není způsobena DC, a je způsobena technickými poruchami, přerušením linky nebo  dalšími technickými problémy jiného druhu, vyjma případů způsobených záměrné nebo vzniknutých hrubou nedbalostí na straně DC.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Registrace opravňuje Držitele k přístupu a užívání Služby e-Account prostřednictvím sítě Internet.
5.2 DC je oprávněná změnit tyto OP způsobem upraveným ve Smlouvě a čl. 2 VOP/ROP. Změna těchto OP není změnou Smlouvy ve smyslu čl. 2 VOP/ROP.
5.3 Aktuální zněni OP je vždy dostupné v sídle DC a na www stránce https://e-account.dinersclub.cz/ nebo na www stránce DC www.dinersclub.cz.
5.4 Skutečnosti výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a zejména VOP/ROP a Žádostí, případně jinými smlouvami uzavřenými DC a Držitelem.