Podmínky užívání mujdiners.cz

1. Předmět a definice pojmů

1.1 Společnost Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, jednající prostřednictvím pobočky Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064 (dále též „DC“), vydává tyto obchodní podmínky pro používání služeb poskytovaných prostřednictvím www.mujdiners.cz (dále jen “Podmínky mujdiners.cz”), které upravují vzájemná práva a povinnosti DC a Uživatelů související s poskytováním Služeb ze strany DC a jejich využíváním ze strany Uživatelů.
1.2 Podmínky mujdiners.cz se vztahují i na práva a povinnosti DC a Držitelů související s jiným využíváním mujdiners.cz, jako je poskytování a využívání Služeb, a to za následujících podmínek:
1.2.1 Podmínky Můj Diners se vztahují i na práva a povinnosti související s využíváním služby eAccount, přičemž Podmínky Můj Diners se na tyto práva a povinnosti vztahují v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny v Obchodních podmínkách společnosti Diners Club CS, s.r.o., k používání služby eAccount (dále jen “OP eAccount”).
1.2.2 Podmínky mujdiners.cz se vztahují i na práva a povinnosti související s využíváním věrnostního programu DC – programu Club Rewards, přičemž Podmínky mujdiners.cz se na tyto práva a povinnosti vztahují v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny v Obchodních podmínkách věrnostního programu Diners Club (dále jen “OP Club Rewards”).
1.3 Definice
1.3.1. DC – Společnost Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, jednající prostřednictvím pobočky Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064
1.3.2 Držitel – Žadatel/Spolužadatel o vydání Karty, který je oprávněn na základě smluvního vztahu s DC používat Kartu za účelem provádění platebních transakcí;
1.3.3 mujdiners.cz – internetový portál provozovaný DC, jehož prostřednictvím DC poskytuje Služby, jakož i umožňuje jeho využití pro jiné účely a který je dostupný pod doménovým jménem www.mujdiners.cz .;
1.3.4 eVoucher je zvláštní slevová poukázka, která umožňuje Držiteli, který ji získal, využít zvláštní slevy u Smluvního partnera.
1.3.5 Karta – jakákoliv platební karta Diners Club;
1.3.6 Obchodník – Smluvní partner provozující internetový obchod, prostřednictvím kterého prodává zboží a/nebo poskytuje služby;
1.3.7 Příspěvek – Každá informace, bez ohledu na její formu a rozsah, zveřejněná na/prostřednictvím portálu mujdiners.cz Registrovaným uživatelům.
1.3.8 Registrovaný uživatel – Uživatel, který se zaregistroval na mujdiners.cz za podmínek uvedených v těchto Podmínkách mujdiners.cz a/nebo v rámci registrace v systému mujdiners.cz a zřídil si Účet, dále Držitel karty, který má zřízenu službu eAccount;
1.3.9 Rozšířený balíček Služeb – Služby, které jsou v rámci mujdiners.cz dostupné pro registrované Držitele;
1.3.10 Služby – služby poskytované ze strany DC, které jsou aktuálně k dispozici prostřednictvím mujdiners.cz, konkrétně (a) identifikace a další informace o obchodnících, (b) možnost vyhledávání, srovnávání a hodnocení produktů, cenových nabídek a Obchodníků, (c) poskytování eVoucherů ;
1.3.11 Účet – uživatelské rozhraní, které umožňuje registrovanému Držiteli využívat Služby dostupné v rámci mujdiners.cz, které jsou určeny výhradně pro Registrované uživatele;
1.3.12 Uživatel – fyzická osoba – návštěvník mujdiners.cz, který si prostřednictvím prohlížeče zobrazuje mujdiners.cz a využívá Služby, případně přistupuje k údajům dostupným prostřednictvím Služeb, nebo využívá mujdiners.cz pro jiný účel než Služby, a to bez ohledu na to, zda je nebo není Držitelem;
1.3.13 Základní balíček Služeb – Služby aktuálně dostupné v rámci mujdiners.cz pro všechny Uživatele bez ohledu na to, zda se jedná o registrovaného Držitele či nikoli;
1.3.14 Smluvní partner – fyzická nebo právnická osoba, se kterou je DC v přímých nebo nepřímých smluvních vztazích, na základě kterých jí DC hradí platby za zboží a/nebo služby provedené Držiteli prostřednictvím Karet;

2. Obecná ustanovení

2.1. Služby poskytované prostřednictvím mujdiners.cz jsou ze strany DC poskytovány zdarma a bezplatně a jsou za podmínek vyplývajících z těchto Podmínek mujdiners.cz dostupné každému Uživateli.
2.2. DC je oprávněna jednostranně a bez oznámení Uživatelům upravit rozsah poskytovaných Služeb, a to jak v rámci Základního balíčku Služeb, tak i v rámci Rozšířeného balíčku Služeb, včetně oprávnění přesouvat jednotlivé Služby mezi balíčky. DC je oprávněna kdykoli ukončit poskytování veškerých Služeb, jakož i každé jednotlivé Služby, případně zrušit mujdiners.cz jako takový. Zrušením mujdiners.cz zaniknou všechny smluvní vztahy založené na základě těchto Podmínek mujdiners.cz.
2.3. Základní balíček Služeb je oprávněn používat každý Uživatel. Podmínkou využívání Služeb je bezvýhradný a výslovný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami. V případě, že Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Služby využívat. Uživatel má možnost seznámit s těmito Podmínkami na domácí stránce mujdiners.cz, přičemž zobrazením mujdiners.cz na svém prohlížeči, a prvním využitím jakékoliv Služby, s nimi projevuje souhlas a zavazuje se je dodržovat.
2.4. Uživatel bere na vědomí, že DC je oprávněna shromažďovat a uchovávat údaje a informace související s využíváním Služeb ze strany Uživatelů, které samy o sobě nemají povahu osobních údajů, a tyto využívat dle svého uvážení.
2.5. V případě, že je prostřednictvím mujdiners.cz ze strany DC pouze zprostředkovaná nabídka zboží nebo služeb Smluvního partnera (např. Služba Club Travel), řídí se práva a povinnosti Držitele Uživatele ve vztahu k objednanému zboží / službě výhradně aplikovatelnými podmínkami smluvního partnera a jeho subdodavatelů a DC neodpovídá za poskytnutí zboží / služby a jejich obsah. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti DC a Držitele z použití Karty za účelem zaplacení zboží / služby.

3. Registrace

3.1. Registrace Držitele pro potřeby těchto Podmínek se provádí  souběžně s přihlášením do služby eAccount prostřednictvím registračního formuláře dostupného na mujdiners.cz. Za účelem provedení úplné registrace je Držitel povinen vyplnit pravdivě a úplně v rámci registračního formuláře veškeré údaje, které DC označí jako povinné a zvolit si heslo. Odesláním takto vyplněného registračního fomuláře a vyjádřením svého souhlasu s podmínkami používání služby eAccount, zároveň potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami mujdiners.cz. Při registraci je Držitel následně povinen identifikovat svoji osobu uvedením správných a úplných údajů, a to svého jména, čísla karty, kódu CVV2 Karty a datumu narození.
3.2. Přihlašovací údaje, které Držitel obdrží po registraci do eAccountu, se považují současně za přihlašovací údaje ve smyslu těchto Podmínek mujdiners.cz, e-mailová adresa, kterou takový Držitel zadal při registraci v systému eAccount se považuje za adresu podle bodu 3.5 těchto Podmínek mujdiners.cz.
3.3. Držitel je zároveň povinen po úspěšné registraci prostřednictvím služby eAccount pravdivě a úplně vyplnit všechny další údaje vyžadované v rámci uživatelského profilu mujdiners.cz. Uživatel je povinen nahradit DC jakoukoliv škodu, která mu vznikne v souvislosti s uvedením nepřesných, nepravdivých nebo neúplných údajů při registraci, resp. při doplňování požadovaných informací v uživatelském profilu mujdiners.cz.Uživatel je zároveň povinen neprodleně provést úpravu povinných údajů, jakož i jiných údajů, které vyplnil v intencích výše uvedeného, pokud po registraci došlo k jejich změně.
3.4. Registrovaný Držitel je oprávněn zrušit účet. V tomto případě však současně dojde k deaktivaci služby eAccount podle bodu 4.4 OP eAccount. Ke zrušení účtu též dojde v případě deaktivování služby eAccount, resp. v případě zrušení přístupu ke službě eAccount podle bodu 4.4. OP eAccount.
3.5. Držitel bere na vědomí, že e-mailová adresa, kterou zadal v rámci registračního formuláře představuje základní komunikační nástroj DC ve vztahu k tomuto Držiteli, přičemž slouží k jeho identifikaci, posílání registračního linku, případně nového hesla, jakož i pro zasílání obchodních sdělení v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu, stejně tak jako ve Všeobecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Diners Club (dále jen „VOP“) a Revolvingových obchodních podmínkách (dále jen „ROP“).Držitel je povinen v každém okamžiku zajistit, aby e-mailová adresa, kterou aktuálně eviduje ve vztahu k tomuto uživateli ve svém systému DC, byla správná a funkční a případnou změnu je povinen neprodleně oznámit.
3.6. Vyplněním a potvrzením registračního formuláře Držitel bere na vědomí, že DC bude zpracovávat osobní údaje Uživatele získané v rámci registrace, případně v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 –sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to zejména za účelem (a) vytvoření a vedení Účtu, jakož i (b) výměny těchto osobních údajů mezi DC a jeho smluvními partnery v souvislosti s poskytováním služeb. DC je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu poskytování služeb.

4. Rozšířený balíček Služeb

4.1. Rozsah služeb poskytovaných v rámci Rozšířeného balíčku Služeb určuje DC na základě svého uvážení, přičemž DC je oprávněn upravit rozsah poskytovaných Služeb v rámci tohoto balíčku dle svého uvážení.

5. eVouchery

5.1. eVouchery mohou získat pouze Držitelé, přičemž na získání eVoucheru je nutné zadat povinné údaje stanovené v příslušném formuláři dostupném prostřednictvím mujdiners.cz, zvláště číslo Karty, kterou je Držitel oprávněn používat a na kterou je poskytnutí eVoucheru navázané. Bez zadání povinných údajů, DC eVoucher Uživateli nezašle. DC eVoucher Držiteli odešle v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou zadal při vyžádání eVoucheru a nebo Držiteli zašle notifikaci o jeho vygenerování a o způsobu a postupu, který je nutno dodržet, aby mu bylo umožněno daný eVoucher využít.
5.2. Konkrétní eVoucher je možné získat pouze jednou pro každou Kartu. eVoucher je nepřenosný a je ho oprávněn využít výhradně Držitel, který ho od DC získal. V případě jeho předložení třetí osobou je Smluvní partner poskytující slevu oprávněn eVoucher odmítnout a slevu neposkytnout. Smluvní partner je v takovém případě oprávněn požadovat vrácení plnění i zpětně.
5.3. eVoucher je časově omezený na dobu trvání příslušné akce, přičemž DC informuje Držitele o této akci, jakož i o ostatních podmínkách poskytované slevy prostřednictvím mujdiners.cz.
5.4. Rozsah a obsah slev poskytovaných prostřednictvím eVoucherů, jakož i jejich aktuálně dostupný počet, je výlučně v dispozici DC, který zpřístupňuje Držitelům možnost získat eVoucher výlučně podle svého uvážení a za podmínek, které sjedná s příslušným Smluvním partnerem.

6. Odpovědnostní vztahy související s využíváním mujdiners.cz

6.1. Uživatel se v souvislosti s řádným fungováním mujdiners.cz zavazuje, že nebude
6.1.1. zasahovat nebo narušovat sítě a infrastrukturu DC,
6.1.2. neoprávněně používat autorská díla a jiné chráněné předměty práv duševního vlastnictví, ke kterým bude mít přístup v rámci mujdiners.cz, přičemž za neoprávněné použití se považuje použití, jakýmkoli způsobem, které není výslovně uvedeno v těchto Podmínkách mujdiners.cz a OP Rewards.
6.1.3. používat zařízení, software nebo programy, případně jiné prostředky, kterými by zasahoval, případně narušil, řádný provoz mujdiners.cz, a
6.1.4. provádět úkony, které by znamenaly neodůvodněnou a nepřiměřeně velkou zátěž pro infrastrukturu DC.
6.2. Uživatel se také zavazuje, že v souvislosti s používáním mujdiners.cz nebude používat žádné automatizované prostředky (např. agenty, roboty, scripty nebo spiders), a to z žádného důvodu.
6.3. DC neodpovídá za přesnost, pravdivost a úplnost informací dostupných na mujdiners.cz, které jsou dodány ze strany Smluvních partnerů, případně třetích fyzických či právnických osob. V případě, že z důvodu nepravdivosti, nepřesnosti nebo neúplnosti informací, s nimiž se Uživatel seznámil prostřednictvím mujdiners.cz, mu vznikne jakákoli škoda, nebude tuto škodu uplatňovat u DC, který za ni neodpovídá, ale u subjektu, který tuto informaci prostřednictvím mujdiners.cz zpřístupnil.
6.4. Pokud Uživatel zjistí, že určitá informace je nepravdivá, nepřesná nebo neúplná, je o tom povinen DC informovat. V zájmu splnění povinnosti předcházet škodám, pokud se jedná o informace dodané Smluvními partnery/obchodníky (zejména avšak nikoli výlučně údaje týkající se parametrů, ceny, dodacích podmínek výrobků prodávaných/služeb nabízených obchodníky, jakož i jejich obchodních podmínek), DC uživateli doporučuje prověřit si tyto skutečnosti v rámci příslušného internetového portálu Obchodníka, případně Obchodníka za účelem ověření pravdivosti, přesnosti a úplnosti informací přímo kontaktovat.
6.5. DC poskytuje Služby ve stavu, v jakém se nacházejí, se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. DC neposkytuje Uživatelům ani záruku nepřetržité dostupnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru a neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb.
6.6. DC prohlašuje, že se zajišťuje a bude zajišťovat funkčnost mujdiners.cz a všech služeb, které jsou prostřednictvím a v souvislosti s ní poskytovány, s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizovala veškerá případná rizika, která by při řádném využívání mujdiners.cz a služeb, které jsou prostřednictvím a v souvislosti s ní poskytovány, mohly Uživateli vzniknout.
6.7. DC nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli tím, že nemůže v určitém okamžiku využívat mujdiners.cz a služby, které jsou prostřednictvím a v souvislosti s ní poskytovány.
6.8. DC nenese odpovědnost za škody způsobené nebo související s chybami při přenosu, technickými poruchami, přerušením linky, zásahy do zařízení společnosti poskytující telekomunikační služby nebo provozovatelů soukromých sítí, a také dalšími technickými problémy jakéhokoliv druhu, kromě případů způsobených záměrně nebo vzniklých jeho hrubou nedbalostí. Odpovědnost za správnost předávaných údajů, selhání hardwarového nebo softwarového vybavení Uživatele nese Uživatel.
6.9. DC neodpovídá za škodu a jiné důsledky způsobené (a) vstupem jiné osoby do probíhajícího technického spojení DC a Uživatele prováděného prostřednictvím technických zařízení a sítí a (b) nesprávným použitím přihlašovacích údajů Registrovaným uživatelem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jakýkoliv smluvní vztah založený podle těchto Podmínek mujdiners.cz se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a ostatními ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.
7.2. DC je oprávněn kdykoliv změnit obsah těchto Podmínek mujdiners.cz, přičemž o této skutečnosti bude informovat Uživatele zveřejněním nového znění na mujdiners.cz. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění na mujdiners.cz. Okamžikem účinnosti změny Podmínek mujdiners.cz z 1.9.2016 se Držitelé registrovaní ve službě eAccount považují za registrované Držitele ve smyslu těchto Podmínek mujdiners.cz. Pokud Držitel nesouhlasí se zřízením Účtu, je oprávněn požádat DC o jeho zrušení ve lhůtě dvou (2) měsíců, přičemž v takovémto případě současně dojde k deaktivaci služby podle bodu 4.4. OP eAcccount a Držitel je povinen dodržovat postup tam uvedený.
7.3. Orgán dozoru je Slovenská obchodní inspekce, inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27´.
7.4. Jakýkoliv obsah zveřejněný na mujdiners.cz je chráněn autorským zákonem a jeho šíření bez výslovného, předem uděleného souhlasu provozovatele je zakázáno. Uvedené omezení se týká jednotlivých částí obsahu, jakož i jeho uspořádání do výsledné databáze informací.
7.5. Tyto Podmínky mujdiners.cz jsou účinné od 1.9.2016.