Podmínky používaní Club Rewards

1. Předmět a definice pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky věrnostního programu Diners Club Club Rewards (dále jen “OP Club Rewards”) upravují právní vztahy mezi DC a příslušným Držitelem týkající se účasti Držitele ve věrnostním programu Club Rewards Diners Club (dále jen “program Club Rewards”), na jehož základě DC za podmínek uvedených v těchto OP Rewards a na www.mujdiners.cz zajišťuje pro Držitele poskytnutí/zprostředkování Výhod v nich uvedených.

1.2 Pro účely těchto OP Club Rewards jsou závazné definice pojmů uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Diners Club (dále jen “VOP”), Revolvingových obchodních podmínkách (dále jen „ROP“), jakož i pojmy uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách používání služeb poskytovaných prostřednictvím www.mujdiners.cz (dále jen “Podmínky mujdiners.cz”), pokud v rámci těchto OP Club Rewards není uvedeno jinak. Na práva a povinnosti DC a Držitele v souvislosti s účastí Držitele v programu Club Rewards, zvláště na související využívání mujdiners.cz, se vztahují ustanovení Podmínek mujdiners.cz, pokud v těchto OP Club Rewards není uvedeno jinak.

1.3 Definice

1.3.1 Bod je základní účastnická jednotka, která je kalkulována za podmínek uvedených v těchto OP Club Rewards z transakce vykonané prostřednictvím Karty u obchodníka, kterou Držitel hradí zboží a/nebo služby poskytované tímto obchodníkem.

1.3.2 Bodové konto je evidenční účet vedený společností DC, na kterém se evidují jednotlivé Body patřící příslušnému Držiteli. Aktuální stav Bodového konta je dostupný prostřednictvím mujdiners.cz po přihlášení příslušného uživatele postupem uvedeným v těchto OP Rewards.

1.3.3 DC je společnost Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, jednající prostřednictvím pobočky Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064

1.3.4 Dopravní náklady jsou náklady na dopravu související s poskytnutím Výhody Držiteli.

1.3.5 mujdiners.cz je internetový portál provozovaný DC a dostupný na doméně www.mujdiners.cz, jehož prostřednictvím DC informuje o Výhodách dostupných v rámci programu Club Rewards a umožňuje Držitelům jejich volbu. Práva a povinnosti související s využíváním Služeb poskytovaných DC prostřednictvím mujdiners.cz jsou upraveny v Podmínkách mujdiners.cz.

1.3.6 Přihlašovací údaje jsou údaje, které Držitel používá ke své identifikaci za účelem získání přístupu k možnosti nakládat s Body a volbě Výhod a k přístupu do Účtu v rámci mujdiners.cz. Přihlašovací údaje jsou identické jako v případě Přihlašovacích údajů k Účtu v rámci mujdiners.cz, tak i při využívání služby eAccount.

1.3.7 Zpracovatelský poplatek je poplatek, který si DC účtuje za úhradu jiných než Dopravních nákladů souvisejících s poskytnutím příslušné Výhody.

1.3.8 Výhoda je zvláštní bonus pro Držitele poskytovaný prostřednictvím programu Club Rewards, jehož pořízení zabezpečuje DC. Poskytnutí/pořízení Výhody je vázáno na získání potřebného počtu Bodů ze strany Držitele. Výhodou je v závislosti na jejím charakteru (a) věc, (b) služba a/nebo (c) právo, či jiná majetková hodnota.

2. Účast v programu Club Rewards a podmínky účasti

2.1 Program Club Rewards se vztahuje na všechny Karty Diners Club s výjimkou Deponovaných účtů (Travel Account). Účastníkem programu Club Rewards je vždy Držitel, a to i v případě, že byla Karta vydána na základě Žádosti Žadatele a Spolužadatele. V případě Dodatkových karet se Body započítávají na Bodové konto Držitele hlavní Karty.

2.2 Premium Rewards

2.2.1 Premium Rewards je zvláštní úroveň programu Club Rewards, která umožňuje účastníkům volbu zvláštních Výhod, přičemž účastníci této úrovně mají přístup i k ostatním Výhodám poskytovaným v rámci programu Club Rewards.

2.2.2 Členstvím v Premium Rewards je aktivováno automaticky, přičemž musí být splněna podmínka čerpání Úvěru Držitelem karty v minimální výši 12500,- CZK po dobu jednoho Zúčtovacího období.

2.2.3. ÚčastníkemPremium Rewards jsou všichni Držitelé Karet  Diners Club Pure, Diners Club Pure+, Diners Club Premium, Diners Club Vintage, Diners Club Golf,  jakož i případně Držitelé jiných Karet, které jsou určeny jednostranným rozhodnutím DC a uvedeny v těchto OP Club Rewards.

3. Získávání Bodů a vedení Bodového konta

3.1. DC přiděluje Body za Transakci vykonanou u obchodníka. Za takovouto Transakci se nepovažuje Transakce vykonaná v tzv. kamenném či internetovém kasinu, u společnosti provozující sázkové hry, nákup dárkových poukázek, nákup dobíjecích karet, sloužící na další Transakce, stejně jako Transakce týkající se jiných finančních produktů. DC je oprávněn změnit jednostranně způsob a kalkulaci přidělování Bodů, přičemž jakákoli změna je účinná okamžikem aktualizace a zveřejnění těchto OP Club Rewards na mujdiners.cz.

3.1.1. Pokud je Držitel zařazen do úrovně Premium Rewards, je mu v průběhu jednoho zúčtovacího období přidělen 1 (slovem: jeden) Bod přidělen za každých 75,- CZK z objemu transakcí do 7500 CZK, a to z každé transakce individuálně. Po dosažení objemu 7500 CZK je z každé transakce přidělen 1 Bod za každých 150,- CZK až do maximální výše 600 Bodů za jedno zúčtovací období. Za zbývající transakce body přidělovány nejsou.

3.1.2. Pokud je Držitel zařazen do úrovně Club Rewards, je mu 1 (slovem „jeden“) Bod přidělen za každých 300,- CZK hodnoty Transakce. Maximální počet Bodů, které jsou Držiteli přiděleny za Transakce v rámci jednoho Zúčtovacího období je 200.

3.1.3. Maximální počet Bodů, které mohou být přiděleny Držiteli na jednu Kartu po dobu 12 měsíců je 5000 Bodů. Tento limit neplatí v případě, že Držitel nabyde Body odměnou prostřednitvím mujdiners.cz tak, jako je uvedeno v bodě 3.3 OP Club Rewards a nebo Body slučuje z více Karet tak, jako je uvedeno v bodě 3.4. OP Club Rewards.

3.2. Body jsou připisovány na Bodové konto průběžně po zúčtování vykonané Transakce, za kterou Body náleží v systémech DC. O aktuální výši Bodového konta informuje DC příslušného Držitele prostřednictvím mujdiners.cz po přihlášení se prostřednictvím Přihlašovacích údajů. Informace o aktuálním zůstatku na Bodovém účtu poskytovaném prostřednictvím Můj Diners má informační charakter a nezohledňuje výši Bodů přidělených v rámci posledních 3 (slovem „třech“) kalendářních dnů v závislosti od typu a místa podnikání obchodníka. DC také informuje Držitele o stavu Bodového konta ke dni ukončení příslušného Zúčtovacího období, a to prostřednictvím Výpisu.

3.3. Kromě přidělení Bodů za provedené Transakce je Držitel oprávněn nabýt Body odměnou prostřednictvím mujdiners.cz přes rozhraní na to určené, pokud je uvedené rozhraní podle uvážení DC zřízeno a nebo Držitelem zpřístupněno. DC je oprávněn jednostranně určit hodnotu Bodu nabývaného tímto způsobem, stejně jako rozhodnout o zrušení či nezpřístupnění rozhraní na získání Bodů odměnou.

3.4. Držitel může prostřednictvím úplného a pravdivého vyplnění zvláštního formuláře, který se nachází na mujdiners.cz požádat DC o přesun části nebo všech svých Bodů na jiné své Bodové konto (pokud má Držitel více bodových kont z titulu více Karet) nebo na Bodové konto jiného Držitele, který je jeho blízkou osobou ve smyslu § 116 občanského zákoníku (zejména manžel, sourozenec a příbuzný v řadě přímé); na požádání DC je povinen doložit doklad o tomto statusu. DC provede přesun do 3 pracovních dnů od podání žádosti o změnu a doložení prokázání požadovaného statusu (v případě, že ho požadoval).

3.5. Body jsou z Bodového konta vymazány a propadnou při splnění některého z následujících předpokladů – (a) nebudou Držitelem využity po dobu 24 měsíců, (b) dojde k ukončení Smlouvy, na jejímž základě Držitel Kartu používá, (c) Držitel, popřípadě Žadatel, který není osobou identickou s Držitelem, se dostane do prodlení s úhradou dlužné částky a DC mu doručí 2. Upomínku, (d) pokud na Bodové konto Držitel nebyl připsán Bod po dobu 6 měsíců, nebo (e) Držitel zemře.

4. Využívání mujdiners.cz pro účely programu Club Rewards DC

4.1 DC prostřednictvím mujdiners.cz informuje Držitele o jednotlivých Výhodách, jejichž poskytování v rámci programu Club Rewards zajišťuje DC, a poskytne Držiteli přístup, aby si mohl zvolit příslušné Výhody. Držitel je oprávněn využívat softwarovou aplikaci dostupnou prostřednictvím internetového připojení na www.mujdiners.cz výlučně pro účely seznamování se s Výhodami poskytovanými prostřednictvím programu Club Rewards a volby Výhod, pokud z Podmínek mujdiners.cz nevyplývá něco jiného.

5. Poskytování Výhod dostupných v rámci programu Club Rewards

5.1 Na volbu Výhod musí být Držitel přihlášen v systému mujdiners.cz, do kterého se přihlašuje prostřednictvím Přihlašovacích údajů. Po přihlášení je Držiteli zpřístupněna informace o počtu Bodů, které má k dispozici.

5.2 DC informuje prostřednictvím mujdiners.cz o počtu Bodů nezbytných pro získání té které Výhody.

5.3 Volba Výhody

5.3.1 Držiteli je v případě volby konkrétní Výhody zpřístupněn formulář, do kterého je povinen potvrdit a nebo upravit příslušné povinné údaje potřebné pro doručení Výhody/poukázky/jiného potvrzení o poskytnutí Výhody a autorizační údaje, na základě kterých je autorizovaná volba Výhody a také zatížení Karty poplatky a náklady souvisejícími s volbou Výhody. Autorizačními údaji jsou: a. jméno a příjmení Držitele, b. číslo Karty, c. kód CVV2 a d. datum konce platnosti Karty

5.3.2 Bez zadání povinných a autorizačních údajů DC neumožní volbu konkrétní Výhody.

5.3.3 DC bude prostřednictvím mujdiners.cz informovat Držitele před konečným potvrzením volby o obchodních podmínkách souvisejících s volbou Výhody, zejména o Dopravních nákladech, Zpracovatelském poplatku, podmínkách dodání Výhody, přičemž současně umožní dokoupit počet Bodů ve smyslu bodu 3.3 těchto OP Club Rewards, které Držiteli chybí na získání Výhody.

5.3.4 Před konečným potvrzením umožní DC opravu údajů souvisejících s volbou Výhody, kterou Držitel zadal.

5.3.5 Spolu s konečným potvrzením volby Výhody, akceptuje Držitel současně tyto OP Club Rewards.

5.3.6 Mezi DC a Držitelem vznikne v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v písemné formě smluvní vztah, na základě kterého DC obstará pro Držitele dohodnutou Výhodu, přičemž Držitel se zavazuje uhradit Dopravní náklady, Zpracovatelský poplatek, případně úhradu za dodatečně nabyté Body, a to v návaznosti na akceptaci volby Výhody. DC zašle Držiteli formou potvrzující zprávy elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou jako povinný údaj při volbě Výhody Potvrzení o přijetí volby Výhody a o zahájení zpracování této Výhody pro Držitele.

5.3.7 Držitel bere na vědomí, že po provedení volby Výhody postupem uvedeným v tomto bodě OP Club Rewards, DC odepíše odpovídající počet Bodů z Bodového konta a současně zatíží Kartu Držitele částkou, na kterou má DC v souvislosti s pořízením Výhody nárok.

5.4 Držitel nemá nárok na využití Bodů a poskytnutí Výhody, pokud je on a/nebo Žadatel, pokud je Žadatel jiná osoba než Držitel, v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči DC vyplývajícího ze Smlouvy, přičemž Držitel se zavazuje v tomto případě neprovádět volbu Výhody. V případě, že Držitel navzdory této skutečnosti postupem uvedeným v bodě 5.3 těchto OP Club Rewards provede volbu Výhody,  je DC oprávněn odmítnout pořízení Výhody. O této skutečnosti bude DC Držitele dodatečně informovat prostřednictvím zprávy elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, což představuje současně odstoupení od smlouvy uzavřené mezi DC a Držitelem podle bodu 5.3.6. V návaznosti na odstoupení od smlouvy současně DC zaúčtuje dobropisem na Kartový účet Karty položky, kterými byla Karta zatížena v souvislosti s volbou Výhody ze strany Držitele, jakož i vrátí Držiteli počet Bodů, který měl před provedením volby Výhody podle bodu 5.3.

5.5 V závislosti na povaze zvolené Výhody bude následně Držiteli zasláno

5.5.1 zboží, pokud je zvolena Výhoda věcného charakteru,

5.5.2 poukázka prokazující nárok na poskytnutí Výhody, pokud má zvolená Výhoda charakter služby, nebo

5.5.3 jiné potvrzení prokazující získání Výhody, pokud má Výhoda charakter práva a/nebo majetkové hodnoty.

5.6 Držitel bere na vědomí, že poskytnutí některých Výhod zajišťuje DC prostřednictvím svých obchodních partnerů. V případě, že DC zabezpečuje prostřednictvím obchodního partnera věcnou Výhodu, bude mu tato odeslána přímo obchodním partnerem. Pokud DC zabezpečuje prostřednictvím obchodního partnera poskytnutí Výhody, která má povahu služby, zašle DC Držiteli poukázku přímo, přičemž Držitel je oprávněn uplatnit si Výhodu přímo u obchodního partnera za podmínek vyplývajících z poukázky; obdobně se postupuje, pokud má Výhoda charakter práva a/nebo majetkové hodnoty. 5.7 Pokud DC zjistí, že pořízení Výhody Držiteli není možné, resp. není možné Výhodu věcného charakteru/poukázku/jiné potvrzení doručit Držiteli do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Držitel zrealizoval volbu Výhody, informuje o této skutečnosti Držitele a poskytne mu možnost náhradního plnění. Pokud Držitel nabídnuté náhradní plnění neakceptuje, vrátí mu DC odečtený počet Bodů a současně zaúčtuje dobropisem na Kartový účet Karty položky, kterými byla Karta zatížena v souvislosti s volbou Výhody ze strany Držitele.

6. Opovědnost a reklamace

6.1 Držitel bere na vědomí, že je povinen uplatnit odpovědnost za vady a ostatní práva podle tohoto bodu u toho, kdo mu zajistil doručení/poskytnutí Výhody, tj. pokud je Výhoda poskytnutá ze strany obchodního partnera DC, Držitel je povinen uplatnit práva podle tohoto bodu těchto OP Club Rewards přímo u obchodního partnera. Uvedené se nevztahuje na právo podle bodu 6.2 těchto OP Club Rewards, pokud na základě smlouvy uzavřené podle bodu 5.3 DC zajišťuje pro Držitele jako Výhodu pořízení služby u svého obchodního partnera, resp. pokud má Výhoda charakter práva a/nebo majetkové hodnoty, kdy práva na odstoupení od smlouvy uzavřené podle bodu 5.3 těchto OP Club Rewards si má Držitel uplatnit u DC.

6.2 Držitel je oprávněn odstoupit od provedené volby Výhody a související smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byla doručena Výhoda věcného charakteru, resp. byla uzavřena smlouva podle bodu 5.3, a to i bez uvedení důvodu. Na základě písemného doručení o odstoupení od Smlouvy doručeného obchodnímu partnerovi, pokud má Výhoda věcný charakter a byla Držiteli doručena přímo ze strany obchodního partnera, nebo doručeného přímo DC ve všech ostatních případech, DC zaúčtuje dobropisem na Kartový účet Karty položky, kterými byla Karta zatížena v souvislosti s volbou Výhody ze strany Držitele, jakož i vrátí Držiteli na Bodové konto počet Bodů, který měl před provedením volby Výhody podle bodu 5.3.

6.3 DC odpovídá za vady pouze v případě těch Výhod, které mají věcný charakter a Držiteli je zašle přímo DC, a to v rozsahu uvedeném v tomto bodě OP Club Rewards. DC poskytuje na věcné plnění podle tohoto bodu 24 měsíční záruku, pokud Držiteli písemně neoznámí jinak. Držitel je povinen neprodleně po převzetí Výhody prohlédnout a v případě poškození nebo neúplnosti Výhody je o ní povinen nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí informovat DC. V případě uplatnění odpovědnosti za vady je Držitel povinen vrátit reklamovanou věc DC, který zpravidla věc vymění za tutéž věc, resp. zajistí opravu věci. Pokud oprava věci není možná, je Držitel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž DC v takovém případě zaúčtuje dobropisem na Kartový účet Karty položky, kterými byla Karta zatížena v souvislosti s volbou Výhody ze strany Držitele, jakož i vrátí Držiteli na Bodové konto počet Bodů, který měl před provedením volby Výhody podle bodu 5.3., jakož i mu uhradí účelně vynaložené náklady spojené s reklamací a vrácením zboží DC. DC bude informovat Držitele o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy DC byla doručena reklamovaná věc.

6.4 Pokud Výhodu poskytuje přímo obchodní partner, je Držitel povinen uplatnit jakoukoliv odpovědnost za vady přímo u obchodního partnera, který za vady Výhod věcného charakteru, jakož i za nedostatky při poskytování Výhod, které mají charakter služby, práva a/nebo jiné majetkové Výhody přímo odpovídá (DC v tomto případě pouze na základě smlouvy ve prospěch třetího obstarává Výhodu pro Držitele), přičemž obchodní partner je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v návaznosti na obchodní podmínky/reklamační řád, který vydal a s nimiž se Držitel seznámí při uzavření smlouvy podle bodu 5.3. V případě, že obchodní partner nebude postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, resp. v souladu se svými obchodními podmínkami, zavazuje se Držitel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat DC, přičemž DC poskytne Držiteli při řešení reklamačního nároku veškerou potřebnou součinnost.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Držitel souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje v souvislosti s používáním mujdiners.cz a využíváním programu Club Rewards budou zpracovány DC a mohou být poskytnuty obchodním partnerům DC v rozsahu nezbytném pro plnění závazků DC. Držitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v informačních systémech provozovaných přímo DC nebo třetí stranou pro DC. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro pořízení Výhody je dobrovolné, bez jejich poskytnutí a bez udělení souhlasu s jejich zpracováním však nedojde k poskytnutí Výhody. DC je oprávněn požadovat od Držitele osobní údaje i opakovaně. Držitel souhlasí s tím, aby mu DC posílal materiály přímého marketingu a další dokumenty a informace týkající se činnosti DC a nebo obchodních partnerů DC, a to formou písemné korespondence, elektronické pošty, či SMS, s čímž Držitel předem vyslovuje svůj souhlas. Držitel je oprávněn k použití svých osobních údajů podle předcházející věty, stejně jako k jinému zpracování svých osobních údajů v návaznosti na využívání programu Club Rewards písemně podat námitku, přičemž v návaznosti na postup při volbě kterékoli Výhody Držitel potvrzuje, že by informován, že poskytnutí osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že po dobu jejich zpracovávání mu náleží veškerá práva v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je platný po dobu účinnosti Smlouvy a 5 let po jejím ukončení nebo do jeho odvolání, které může být provedeno kdykoliv písemnou formou.

7.2 Rozsah a obsah Výhod poskytovaných prostřednictvím programu Club Rewards, jakož i počet Bodů nutných k výběru a získání Výhody, je výlučně v pravomoci DC, který je oprávněn provést jakoukoli změnu těchto parametrů bez omezení, přičemž jakákoliv změna je závazná okamžikem jejího zveřejnění na stránce mujdiners.cz.

7.3 DC je oprávněn jednostranně změnit tyto OP Club Rewards, přičemž jejich změnu sdělí Držiteli zveřejněním jejich aktuálního úplného znění na mujdiners.cz. Změna OP Club Rewards nabude účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách.

7.4 DC je oprávněn dle svého uvážení ukončit program Club Rewards, přičemž o této skutečnosti je povinen Držitele informovat prostřednictvím mujdiners.cz s tím, že k ukončení programu Club Rewards dojde ke dni uvedenému v oznámení DC o úmyslu ukončit program Club Rewards zveřejněném na mujdiners.cz, ne však dříve než po uplynutí dvou (2) kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž DC oznámil Držiteli svůj úmysl ukončit program Club Rewards prostřednictvím mujdiners.cz. DC je podle svého uvážení oprávněn oznámit Držiteli ukončení programu Club Rewards i jiným způsobem. Zveřejněním oznámení na mujdiners.cz současně zanikne možnost získávat Body postupem uvedeným v bodě 3.1 těchto OP Club Rewards. Pokud Držitel ke dni ukončení programu Club Rewards nevyčerpá Body, které se na Bodovém kontě k tomuto dni nacházejí, jeho nárok na jejich využití zaniká, a to bez jakékoli náhrady.

7.5 Toto znění OP Club Rewards nabylo účinnosti dne 12. 2. 2018.