Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníky

Tyto smluvní podmínky ve smyslu § 273 zákona č.. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění upravují část právního vztahu mezi DC a Obchodníkem souvisejícím se spoluprací mezi DC a Partnerem v rámci eLounge.cz.

1. Definice pojmů

1.1 DC – Společnost Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ 35757086, jednající prostřednictvím pobočky Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ 247 68 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74064;
1.2 Držitel – Žadatel/Spolužadatel o vydání Karty, který je oprávněn na základě smluvního vztahu s DC používat Kartu za účelem provádění platebních transakcí;
1.3 eLounge.cz – internetový portál dostupný pod jménem domény www.elounge.cz, který je provozován DC za účelem poskytování informačních služeb pro Vlastníků a jiných uživatelů portálu o internetových obchodnících akceptujících Karty, o jejich obchodních podmínkách a sortimentu;
1.4 Karta – kterákoli kreditní karta Diners Club;
1.5 Partner – Smluvní partner provozující internetový obchod, který postupem uvedeným v těchto Podmínkách uzavře s DC smlouvu, jejíž obsah je definován v těchto Podmínkách;
1.6 Služby – propagační služby, které DC poskytuje Partnerovi na základě Smlouvy.
1.7 Smlouva – smluvní vztah uzavřený mezi Partnerem a DC postupem a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, jehož obsah je určen těmito dokumenty;
1.8 Smluvní partner – fyzická nebo právnická osoba, se kterou je DC v přímých nebo nepřímých smluvních vztazích, na jejichž základě jí Diners Club hradí platby za zboží a/nebo služby provedené Držiteli prostřednictvím Karet;

2. Registrace Partnera a uzavření Smlouvy

2.1 Registrace se provádí prostřednictvím registračního formuláře dostupného na eLounge.cz. Pro úspěšnost registrace je obchodník povinen vyplnit v registračním formuláři pravdivě a úplně všechny údaje, které DC označila jako povinné. Partner je povinen neprodleně provést úpravu povinných údajů, jakož i jiných údajů, které vyplnil v rámci registračního formuláře, pokud po registraci došlo k jejich změně.
2.2 Registrací (tj. vyplněním registračního formuláře, vyjádřením souhlasu s Podmínkami potvrzením volby registrace a zasláním potvrzující zprávy ze strany DC) vznikne mezi Partnerem a DC v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 zákona č.. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v písemné formě smluvní vztah, na jehož základě DC bude zajišťovat propagaci Partnera v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
2.3 Na uzavření Smlouvy neexistuje právní nárok. Případný Partner bere na vědomí, že registrovat se postupem uvedeným v těchto Podmínkách a uzavřít Smlouvu je možné pouze v situaci, pokud provozuje internetový obchod a současně je Smluvní partner, tj. akceptuje při platbě za zboží/při poskytování služeb v rámci internetového obchodu Karty DC.
2.4 Po uzavření Smlouvy se Partner zavazuje předat DC všechny podklady určené ze strany DC, jako nezbytné pro řádné poskytování Služeb a fungování eLounge.cz. Jakoukoliv změnu v souvislosti s těmito podklady je Partner povinen, po přihlášení se do systému eLounge.cz, neprodleně aktualizovat prostřednictvím systému eLounge.cz a k tomu určeného uživatelského rozhraní.

3. Poskytování Služeb a odpovědnost DC

3.1 DC poskytuje Partnerovi Služby bezplatně, ve stavu, v jakém se nacházejí, se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. DC neposkytuje Partnerům ani záruku neustálé dostupnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru a neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Partnerovi způsobena v souvislosti s používáním Služeb. DC nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využíváním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat Službu ze strany Partnera, s výjimkou, pokud tyto škody vznikly z důvodu prokazatelně úmyslného protiprávního jednání DC.
3.2 Službami jsou zejména propagace jeho firemních údajů, které DC uchovává ve své databázi, případně v databázích smluvních partnerů DC. Partner se na stránkách zobrazuje v odpovídající kategorii. Strukturu kategorií jakož i všechny další náležitosti propagace, včetně grafického ztvárnění, určuje DC. DC si vyhrazuje právo rozšířit nebo upravit jakékoliv informace o společnosti Partnera za účelem věrného představení a zabezpečení aktuálnosti zobrazovaných údajů.
3.3 DC je oprávněn jednostranně upravit rozsah poskytovaných Služeb. DC je oprávněn kdykoli ukončit poskytování všech Služeb, jakož i každé jednotlivé Služby, případně zrušit eLounge.cz jako takový.
3.4 Po uzavření Smlouvy vytvoří DC pro Partnera přístup do administračního systému eLounge.cz, a to na základě přihlašovacího jména a hesla stanoveného Partnerem. Partner se zavazuje zajistit přiměřenou ochranu těchto údajů tak, aby k nim neměly přístup žádné neoprávněné osoby. O jakémkoliv zneužití těchto údajů, případně podezření z jejich zneužití je Partner povinen neprodleně informovat DC. DC neodpovídá za jakoukoliv škodu, která Partnerovi vznikne v případě, že došlo k zneužití přístupu do administračního systému eLounge.cz ze strany třetí osoby, s výjimkou, pokud k zneužití přišlo z důvodu úmyslného porušení povinností ze strany DC.
3.5 Partner bere na vědomí, že uživatelé eLounge.cz jsou oprávněni hodnotit zboží/služby  nabízené Partnerem, jakož i samotného Partnera, případně psát o zboží/službách/Partnerovi recenze a přidávat k nim komentáře. Za obsah těchto příspěvků DC neodpovídá, avšak pokud by neoprávněně zasahovaly do práv a právem chráněných zájmů Partnera, DC mu poskytne součinnost nutnou k identifikaci této osoby. Partner se zavazuje, že si nebude uplatňovat náhradu majetkové ani nemajetkové újmy, která mu vznikla zveřejněním příspěvku uživatele eLounge.cz, u DC ale přímo u autora tohoto příspěvku.
3.6 DC se zavazuje, že údaje, jež mu Partner poskytuje, neposkytne třetím osobám s výjimkou (a) pokud se jedná o jejich poskytnutí osobám, které zajišťují pro DC činnosti v souvislosti s poskytováním Služeb nebo (b) o údaje, které jsou určeny k zobrazení na eLounge.cz.

4. Odpovědnost a povinnosti Partnera

4.1 Partner se zavazuje při využívání Služeb dodržovat tyto Podmínky a plnit řádně a včas všechny závazky z nich vyplývající. Za plnění závazků Partnera ze Smlouvy a těchto Podmínek nemá Partner nárok na peněžitou či nepeněžní odměnu, ani nárok na náhradu vynaložených nákladů.
4.2 Partner bere na vědomí, že v plném rozsahu odpovídá za jakýkoliv materiál dodaný DC za účelem jeho použití v rámci Služeb. Partner se zavazuje, že se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu, ani to nepravdivě tvrdit, nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou. Partner se také zavazuje, že jakákoli informace, kterou zadá do systému DC za účelem zveřejnění na eLounge.cz, (a) bude přesná a pravdivá, (b) bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy (včetně Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj, ve znění pozdějších předpisů) a s dobrými mravy, (c) nebude neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů DC a/nebo třetích osob, (d) ani nebude obsahovat jinak nevyhovující a nežádoucí obsah bez ohledu na jeho druh a povahu.
4.3 Uzavřením Smlouvy současně Partner uděluje DC právo, aby DC na eLounge.cz (a) zveřejnil jakýchkoliv text, ochrannou známku, obchodní značku, obchodní jméno, které Partner zadal do systému DC a (b) prostřednictvím eLounge.cz umožnil jejich zveřejňování. Pokud se u předmětů právních vztahů uvedených v předchozí větě jedná o předmět chráněný právem duševního vlastnictví (zvláště pokud se jedná o autorské dílo nebo zapsanou ochrannou známku) Partner uděluje DC od okamžiku jejich zadání do systémů DC souhlas k jejich užití formou bezplatné, nevýhradní licence v neomezeném rozsahu, časově omezené trváním Smlouvy, a to zejména (a) na vyhotovení jejich kopií, (b) veřejné rozšiřování dodaného originálu nebo kopie, (c) jejich zpracování, (d) sloučení do společného díla, (e) zařazení do souborného díla, (f) zveřejňování, ato vše v souvislosti s eLounge.cz. Partner uzavřením Smlouvy současně uděluje DC souhlas k udělení sublicence třetí osobě v rozsahu udělené licence, jakož i na postoupení práv z této licence. Partner prohlašuje, že je oprávněn DC udělit souhlas k použití chráněných předmětů duševního vlastnictví ve smyslu předchozí věty a že jejich použitím DC nezasáhne neoprávněně do práv třetích osob.
4.4 Pokud se ukáže, že jakékoli prohlášení Partnera uvedené v bodě 4.2. a 4.3. je nepravdivé, případně pokud Partner poruší jakýkoliv svůj závazek tam uvedený, a třetí osoba si z tohoto důvodu uplatní jakýkoliv nárok, nebo pokud bude DC z těchto důvodů uložena jakákoliv sankce, je Partner povinen neprodleně na požádání DC odškodnit v plném rozsahu, včetně plné náhrady jakýchkoliv nákladů vynaložených DC v této souvislosti.
4.5 Partner výslovně uděluje DC právo propojit odkazy na stránce provozovatele hyperlinkovými odkazy se stránkou Partnera.
4.6 Partner odpovídá za jednání osoby, která použije uživatelské jméno Partnera a za obsah, který dodá na zobrazování na eLounge.cz Partner se zavazuje DC informovat vždy, pokud zjistí, že některý z hypertextových odkazů na stránku Partnera zobrazuje vadné stránky nebo je nefunkční. DC je oprávněn pozastavit odkazy s nefunkčními linky.
4.7 Partner se zavazuje, že nebude v souvislosti s činnostmi na základě Smlouvy využívat nebo rozšiřovat (a) soubory, které obsahují viry, (b) poškozené soubory nebo (c) jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly poškodit činnost počítače někoho jiného. Partner také nesmí (a) zasahovat nebo narušovat sítě související se Službami, (b) používat zařízení, software nebo programy, případně jiné prostředky, kterými by zasahoval, případně narušoval řádný provoz eLounge.cz, a (c) provádět úkony, které by znamenaly neodůvodněnou a nepřiměřeně velkou zátěž pro infrastrukturu DC. Partner také souhlasí, že v souvislosti s poskytovanými Službami nebude používat žádné automatizované prostředky (např. agenty, roboty, scripty nebo spiders), a to ze žádného důvodu.
4.8 Práva a povinnosti uvedené v tomto bodě trvají i po ukončení Smlouvy.

5. Ukončení Smlouvy

5.1 Partner může Smlouvu a využívání Služeb ukončit kdykoliv, bez udání důvodu, s okamžitou účinností formou jednostranného oznámení zaslaného DC. Pokud Partner nesouhlasí s Podmínkami nebo má vůči nim výhrady, jedinou možností pro Partnera je okamžité ukončení Smlouvy a využívání Služeb a oznámení této skutečnosti DC.
5.2 DC je oprávněn ukončit Smlouvu a poskytování Služeb Partnerovi:
5.2.1 jednostranným odstoupením od této Smlouvy z důvodu (a) porušení kteréhokoliv závazku Partnera, (b) pokud další poskytování Služeb Partnerovi ohrožuje pověst DC a/nebo eLounge.cz vzhledem ke špatné pověsti Partnera, (c) byl-li ve vztahu k Partnerovi povolen konkurz, případně restrukturalizace.
5.2.2 výpovědí Smlouvy bez uvedení důvodu se čtrnáctidenní výpovědní dobou.
5.3 Veškeré smluvní vztahy založené na základě těchto Podmínek zaniknou také zrušením eLounge.cz.

6. Komunikace

6.1 Veškerá komunikace související se Smlouvou (zejména komunikace související s jejím ukončením) se bude realizovat písemnou formou prostřednictvím zprávy elektronické pošty. Partner bere na vědomí, že e-mailová adresa, kterou zadal v rámci registračního formuláře, představuje základní komunikační nástroj DC ve vztahu k tomuto Partnerovi a Partner je proto povinen v každém okamžiku zajistit, aby e-mailová adresa, kterou aktuálně eviduje ve vztahu k tomuto Partnerovi ve svém systému DC, je správná a funkční a případnou změnu je povinen neprodleně oznámit. Partner je povinen adresovat jakoukoliv komunikaci na e-mailovou adresu uvedenou na eLounge.cz. Jakákoli zpráva elektronické pošty odeslána na e-mailovou adresu adresáta, která byla prokazatelně oznámena odesílateli jako poslední, se považuje za doručenou.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 DC je oprávněn kdykoliv změnit obsah těchto Podmínek, o kteréžto skutečnosti bude informovat Partnery zveřejněním nového znění na eLounge.cz. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění na eLounge.cz. Další používání Služeb po zveřejnění změněných podmínek na této stránce potvrzuje souhlas Partnera s novými podmínkami.
7.2 Jakýkoliv smluvní vztah založený podle těchto Podmínek se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, a ostatními ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky. Pokud právní vztah mezi Partnerem a DC bude mít charakter právního vztahu se zahraničním subjektem, výlučnou pravomoc pro všechny spory, které vznikly na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, zejména spory o jejím uzavření, platnosti, plnění a interpretaci bude mít soud, v jehož obvodu má DC sídlo a který je zároveň věcně příslušný rozhodovat podobné spory podle platného práva České republiky. DC je však podle svého uvážení oprávněn zvolit pro uplatnění svých nároků ze Smlouvy soud, v jehož obvodu má Partner sídlo a který je zároveň věcně příslušný rozhodovat podobné spory podle platného práva země původu Partnera.